Ustawa regulująca pracę lekarza, dopuszcza możliwość leczenia na odległość. Pozwolenie na udzielanie lekarskich porad oraz konsultacji bez bezpośredniego kontaktu, to duży krok w rozwoju telemedycyny.

Nowe zapisy, które pojawiły się w ustawie o zawodzie lekarza, a także lekarza medycyny umożliwią konsultowania się z lekarzem za pośrednictwem środków komunikacji, chociażby takich jak Internet. Niektóre serwisy internetowe zajmowały się udzielaniem porad lekarskich, ale nie miały one na celu diagnostyki chorób poszczególnych osób. Raczej chodziło o sugerowanie, w jakim kierunku można wykonać badania, bądź z jakim specjalistą rzeczywiście warto umówić się na wizytę.

Telemedycyna w 100% legalna
Zanim wprowadzono telemedycynę, jako jeden ze sposobów świadczenia usług medycznych, w ustawie o zawodzie lekarza oraz lekarza dentysty, mogliśmy znaleźć dokładne wytyczne dotyczące profilu działalności tej profesji:

Art. 2 [Wykonywanie zawodu lekarza]
1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Natomiast zaakceptowana nowelizacja, dopuściła do ustawy takie zapisy jak:

4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Art. 42. [Orzekanie o stanie zdrowia pacjenta; wystawianie recept]

1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Kardiologia i geriatryka
Mimo nowych zapisów w ustawie, nie każdy lekarz będzie mógł opierać swoją działalność o telemedycynę. Na początku z innowacyjnego sposobu, będą mogli korzystać lekarze specjalizujący się w kardiologii oraz geriatryce. Właśnie z tymi specjalizacjami na ten rok, został zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres specjalizacji będzie sukcesywnie poszerzany, dzięki czemu z telemedycyny będzie mogła korzystać coraz większa liczba pacjentów cierpiących na rozmaite schorzenia. Warunkiem przystąpienia do nowatorskiego sposobu komunikowania się, jest wyspecjalizowanie swojej placówki w wymagany system teleinformatyczny.

Póki co niemożliwy będzie bezpośredni kontakt z pacjentem, ale lekarze będą mogli między sobą konsultować bardziej skomplikowane lub niejasne diagnozy. Ma to zdecydowanie przyspieszyć stawianie diagnozy, sami politycy zmiany w ustawie określają mianem telekonsylium, czyli konsylium za pośrednictwem teleinformatycznych narzędzi komunikacyjnych.

Na pewno jest to bardzo duży krok w kierunku lepszego, szybszego, a nawet tańszego leczenia. Dlatego możemy spodziewać się, że za tą zmianą, zaczną wchodzić kolejne rewolucje, poprawiające jakość naszej służby zdrowia.