Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo

Działając na podstawie art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 506 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W celu ochrony życia lub zdrowia obywateli, w związku ze stanem zagrożenia wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się zakaz korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo.
  2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.

§ 2

Kto nie przestrzega zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia w Urzędzie Miasta Działdowo, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo oraz na miejskich tablicach ogłoszeń.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński