Wybierając się na narty czy snowboard myślimy przede wszystkim o odpoczynku i relaksie, a nie o przepisach czy regulacjach prawnych. Jednakże narty to nie tylko rozrywka, ale również uprawienie sportu wysokiego ryzyka, który wiąże się z odpowiedzialnością. Dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych przed wyjazdem warto więc jest zapoznać się z przepisami obowiązującymi na stoku.

Bezpieczeństwo na stoku
 
Zasady bezpieczeństwa na stoku zostały uregulowane przepisami ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i terenach narciarskich. Za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami, który o zasadach korzystania z zorganizowanego terenu narciarskiego winien poinformować.

Natomiast osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
3) zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu;
4) użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
 
Ustawa zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego obsługa stoku może odmówić wstępu lub nakazać opuszczenie stoku. Ponadto osoba taka ponosić będzie z tego tytułu odpowiedzialność karną.
 
Ponadto przepisy nakładają obowiązek jazdy w kasku wobec dzieci i młodzieży, którzy nie ukończyli jeszcze 16 lat. Obsługa wyciągu ma prawo nie wpuścić takich osób bez ochronnego nakrycia głowy na stok. Również w tym przypadku prawny opiekun takiego dziecka ponosi odpowiedzialność karną, jeżeli nie zapewni odpowiedniego kasku.

Zasady zachowania na stoku

Natomiast reguły zachowania na stoku zawarte zostały w Kodeksie zachowania dla narciarzy i snowboarderów implementowanym przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego z przepisów międzynarodowych. Zgodnie z tymi uregulowaniami m.in. narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboarderów znajdującym się przed nim; narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboarderowi na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.Kodeks ten nie jest ustawą, prawem czy obowiązkiem, wynikającym z jakiegokolwiek innego, z góry narzuconego orzecznictwa. To 10 dobrych rad i  zasad, które powinny obowiązywać każdego narciarza i snowboardzistę. Dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników warto jednak by znalazł zastosowanie.