Program Polski Ład obejmuje umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. W związku z tym zaszła potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”, oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986) wprowadza zasady, dzięki którym uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzja wz) będzie prostsze i szybsze. Jedną z nich jest termin na wydanie decyzji wz, po upływie którego organ będzie zobowiązany do zapłaty kary. Wynosić on będzie 90 dni. 

Termin przygotowania projektu decyzji dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych w urzędzie, natomiast do terminu nie wlicza się czynności innych organów. 

Nowelizacja ustawy wprowadza również sposób wyznaczania obszaru analizowanego w procedurze wydawania decyzji.


W konsekwencji zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zaszła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 188) – wydano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2399).

Cel nowego prawa

Potrzeba wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Potrzeba wydania Rozporządzenia wynikała ze zmian wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dotyczących ustalania warunków zabudowy w drodze decyzji).

Dla kogo?

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skierowana jest do inwestorów, innych uczestników procesu budowlanego (kierownik budowy/robót), organów administracji architektoniczno-budowlanej, organów nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin.

Rozporządzenie skierowane jest do gmin, osób i podmiotów uprawnionych do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz obywateli.

Termin

Przepisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym weszły w życie 24 grudnia 2021 r.

Przepisy Rozporządzenia weszły w życie 3 stycznia 2022 r.

Kontakt

Departament Planowania Przestrzennego
tel. 22 522 56 00
e-mail: sekretariatDPR@mrit.gov.pl

Podstawa prawna

Upoważnienie ustawowe:
Art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).